M   E   D   D    C   A   R   E

Coaching  Training  Treatment
Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen MeddCare Mechanicoachinng en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt
 • De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de  overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien
 • Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website raadplegen
 • MeddCare Mechanicoaching is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 2. Totstandkoming behandelovereenkomst

 • De behandelaar zal met een  patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
 • De behandelovereenkomst wordt aangegaan door dat de cliënt toestemt om over te gaan naar het intake /onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.
 • Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.


Artikel 3. Privacy

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in ons privacy reglement vastgelegd en kunt u vinden op onze website.


Artikel 4. Archivering

 • Tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening  gevormde dossier zal gedurende tenminste 15 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of  dienstverlening en sluiting van het dossier bewaard worden.
 • De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
 • Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn, is MeddCare Mechanicoaching gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 • Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.
 • U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad (art. 19 recht op inzage en afschrift).


Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens MeddCare Mechanicoaching geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.


Artikel 6. Kwaliteit

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle Behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG.-register. Binnen onze praktijk vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar onze geleverde zorg plaats. Voor ons zelf; om op deze manier onze praktijk en zorg te verbeteren

Artikel 7. Geheimhouding
De fysiotherapeut, praktijkassistente en waarnemer hebben het plicht tot zwijgen t.a.v. elke geheim, waarvan hij/zij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij/zij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is te bewaren (art.16 zwijgplicht).


Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 • MeddCare Mechanicoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 • MeddCare Mechanicoaching is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart MeddCare Mechanicoaching tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door MeddCare Mechanicoaching ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • MeddCare Mechanicoaching is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 • Overigens is iedere aansprakelijkheid van MeddCare Mechanicoaching voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van MeddCare Mechanicoaching te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 • Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van MeddCare Mechanicoaching strekken ook ten gunste van werknemers en waarnemers van MeddCare Mechanicoaching .
 • Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart MeddCare Mechanicoaching tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door MeddCare Mechanicoaching ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.


Artikel 9. De behandeling

 • Onze praktijk is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.
 • De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
 • Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd uw geldig ID-bewijs mee en toon deze aan de secretaresse of therapeut.
 • Wij verzoeken u , indien gewenst, een groot badlaken of 2 handdoeken mee te nemen naar de behandeling voor op de behandelbank, dit i.v.m. de hygiëne.
 • Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.
 • Neem bij elke afspraak uw afsprakenkaartje mee, zodat hierop de afspraken vermeld kunnen worden om misverstanden te voorkomen.
 • Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de patiënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie aangaande de (medische) achtergrond van de klachten.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over uw ongemakken die u thuis, op het werk of tijdens sporten ondervindt. Deze informatie geeft ons inzicht in uw aandoening /problemen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.
 • Wanneer u onze praktijk bezoekt kunt u direct plaats nemen in onze wachtkamer, u wordt daar door de therapeut opgehaald. U hoeft zich niet vooraf te melden.
 • Graag uw begrip als u even moet wachten, soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland, we proberen wachttijden te vermijden.
 • Indien de patiënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.
 • Onze praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsorganisatie, te noemen het KNGF.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken of een mail sturen. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt MeddCare Mechanicoaching zich het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere cliënt word behandeld.
 • De door of vanwege MeddCare Mechanicoaching afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie.
 • Let op: Wanneer u voor het eerst komt, wanneer de laatste behandeling langer dan drie maanden geleden is of wanneer u met een nieuwe klacht komt, zijn wij verplicht om voorafgaand aan de behandeling een screening en intake / onderzoek na screening uit te voeren (bij afwezigheid van verwijsbrief) en te factureren, zodat u deze kunt  declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u een verwijzing van uw arts heeft dan wordt er vooraf aan de behandeling een intake / onderzoek na verwijzing uitgevoerd en gedeclareerd naast de behandeling. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar 2 behandelingen rekent voor uw eerste bezoek.
 • Aan het einde van het behandeltraject zal deze worden afgesloten door een eindrapportage naar de verwijzer, deze zal per mail (via een beveiligde internetverbinding) of per post verzonden worden.
 • Voor een second opinion is het altijd mogelijk om een onafhankelijk advies in te winnen bij een van de collega’s binnen MeddCare Mechanicoaching. Dit zal altijd in overleg gaan met de behandelend therapeut en patiënt.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer etc.) op te volgen.


Artikel 10. Betalingsvoorwaarden & Vergoeding

 • De patiënt dient NAW gegevens en  BSN nummer te overleggen. Zo kan MeddCare Mechanicoaching uw verzekeringsgegevens opvragen via een beveiligd certificaat (VeCoZo). Dit is een extra service, zodat duidelijk is welke vergoeding u mag verwachten en vervelende verrassingen uitblijven.
 • Patiënt is zich bewust en is ervan op de hoogte dat MeddCare Mechanicoaching geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars. Daarom kunnen de behandelingen niet rechtstreeks door ons worden ingediend. De declaratie gaat per factuur van de gemaakte kosten naar de cliënt. U ontvangt deze per e-mail of, indien gewenst, per post achteraf. 
 • Trajecten worden op aanvraag samengesteld. Betaling van trajecten gebeurt voorafgaand aan de start van het traject. Op verzoek is een betaalregeling mogelijk.
 • De patiënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij de zorgverzekering, om de gemaakte kosten voor behandelingen gedeeltelijk of geheel vergoed te krijgen.
  De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 • Ongeacht de verzekering, basis of aanvullend, natura of restitutie, ontvangt patiënt van MeddCare Mechanicoaching een factuur voor verleende diensten of gereserveerde tijd, de tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website (tarieven).
 • De tarieven op de website van MeddCare Mechanicoaching zijn een richtlijn, die in de meeste gevallen worden gehanteerd. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk:
  Om iedereen te kunnen helpen, kan het bedrag op uw factuur, afhankelijk van inkomsten en omstandigheden, in goed overleg worden aangepast. Hiermee voorkomen we dat uw eigen bijdrage te hoog oploopt.
  Heeft u een restitutie polis, die in veel gevallen de factuur 100% vergoedt, dan kan het bedrag ook naar boven worden bijgesteld. Het kan zijn dat daardoor een hoger behandeltarief op uw factuur zichtbaar is dan u op de website ziet, maar deze zal nooit hoger dan de maximale vergoeding van uw verzekering.
 • Betaling voor de verleende diensten geschiedt bij voorkeur direct per bankoverschrijving of betaalverzoek, of uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het MeddCare Mechanicoaching vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
  In uitzonderingsgevallen kan contante betaling worden geaccepteerd.
 • MeddCare Mechanicoaching houdt zich het recht voor om zijn jaarlijks de tarieven te wijzigen.
 • Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kan MeddCare Mechanicoaching u daarbij helpen of adviseren. In sommige gevallen betekent dat een brief of telefonisch contact met uw verzekering noodzakelijk is. Reguliere activiteiten binnen deze categorie vallen binnen de service van MeddCare Mechanicoaching. Mocht een situatie meer tijd vragen of meer complexe rapportage vereisen, dan zal een vergoeding worden gevraagd. Deze vergoeding kan niet bij uw verzekering worden ingediend en wordt niet vergoed.


Artikel 11.  Bereikbaarheid

Via social media, Whatsapp, email of sms is MeddCare Mechanicoaching 24/7 bereikbaar. Ook de voicemail staat altijd aan. Dat betekent dat u te allen tijde een bericht kunt sturen of inspreken. U krijgt z.s.m. een reactie. Afhankelijk van werkzaamheden of tijdstip kan dit betekenen dat u pas de volgende dag iets terug hoort. Mocht er echt spoed zijn, geef dit dan duidelijk aan of bel dan direct nog een keer. Indien mogelijk kan MeddCare Mechanicoaching u helpen, of in elk geval adviseren wat u het beste kunt doen op dat moment.


Artikel 12. Klachten- en geschillenregeling

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft onze beroepsorganisatie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met het secretariaat van MeddCare Mechanicoaching. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk.
Via het KNGF is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. MeddCare Mechanicoaching neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF, die voldoet aan de wet klachtenregeling Cliëntenzorgsector.

contact|gegevens|privacy|disclaimer|algemene voorwaarden|klachtenregeling|sitemap
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn